LogowanieHome Statut
Statut Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
wtorek, 12 sierpnia 2008 22:33

Statut Stowarzyszenia

tekst ujednolicony uwzględniający zmiany z 22 grudnia 2008 roku


Rozdział I ? Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Stowarzyszenie pod nazwą ?Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Lisieckiej?, zwane dalej ?Stowarzyszeniem? jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych.
2.    Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach prawa, jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 2

1.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Liszki, położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim.
2.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności granice gminy Liszki.
3.    Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.    Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3.    Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

§ 4

1.    Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.
2.    O przystąpieniu do organizacji, o których mowa powyżej, decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 5

1.    Stowarzyszenie, realizując swe cele, może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi, unijnymi, prywatnymi i pozarządowymi.
2.    Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki rządowe i samorządowe.

§ 6

1.    Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci według zatwierdzonych przez Zarząd wzorów.
2.    Organy Stowarzyszenia używają własnych pieczęci.
3.    Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.
4.    Nazwy i znaki graficzne używane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie prawnej.Rozdział II ? Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Celami działania Stowarzyszenia są:

a)    działanie na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej Ziemi Lisieckiej, rozumianej jako tereny miejscowości wchodzących w skład Gminy Liszki;
b)    ochrona dziedzictwa kulturowego Ziemi Lisieckiej;
c)    ochrona zabytków i środowiska naturalnego Ziemi Lisieckiej, a także innych ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym;
d)    prowadzenie, inspirowanie, wspieranie i popularyzowanie działań zmierzających do upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Ziemi Lisieckiej;
e)    promocja dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystyczno-rekreacyjnych Ziemi Lisieckiej;
f)    działanie na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców Ziemi Lisieckiej;
g)    wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców Ziemi Lisieckiej;
h)    działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i wzrostu kompetencji mieszkańców Ziemi Lisieckiej;
i)    wspieranie integracji społecznej mieszkańców Ziemi Lisieckiej;
j)    działanie na rzecz grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a)    gromadzenie i opracowywanie materiałów oraz dokumentów dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego Ziemi Lisieckiej;
b)    organizowanie imprez kulturalnych i wycieczek;
c)    organizowanie konkursów i wystaw, w szczególności fotograficznych, krajoznawczych i artystycznych;
d)    organizowanie sesji naukowych, wykładów, dyskusji i prelekcji;
e)    współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, unijnymi, prywatnymi i pozarządowymi;
f)    prowadzenie projektów wydawniczych i publikacji;
g)    podejmowanie i prowadzenie inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych;
h)    organizowanie zajęć i warsztatów;
i)    udzielanie pomocy technicznej, organizacyjnej, edukacyjnej i społecznej;
j)    działalność charytatywną.

Rozdział III ? Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)    członków zwyczajnych,
b)    członków wspierających,
c)    członków honorowych.
2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

1.    Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, akceptujący cele Stowarzyszenia.
2.    Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia oraz pisemnej opinii dwóch członków zwyczajnych, w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
3.    Zarząd może odmówić przyjęcia nowego członka, jeżeli:
a)    niespełnione zostały wymogi określone w ust. 2;
b)    dwóch członków zwyczajnych zgłosiło sprzeciw wobec przyjęcia kandydata;
c)    zdaniem Zarządu kandydat nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia.
4.    W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia zainteresowany ma prawo w ciągu miesiąca od jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które podejmuje decyzję w tym przedmiocie podczas najbliższych obrad. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczne.
5.    Członek zwyczajny ma:
a)    czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia;
b)    prawo składania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
c)    prawo uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia;
d)    prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia;
e)    prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach i pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
6.    Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a)    aktywny udział w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
b)    przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenie;
c)    regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 11

1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenie, która zadeklarowała chęć wspomagania działalności Stowarzyszenia, w szczególności w drodze pomocy finansowej lub rzeczowej.
2.    Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3.    Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
4.    Członek wspierający ma prawo:
a.    udziału w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
b.    uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;
c.    zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
5.    Członek wspierający ma obowiązek regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 12

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2.    Status członka honorowego nadawany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków zwyczajnych.
3.    Członek honorowy ma prawo:
a)    udziału w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
b)    uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;
c)    zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4.    Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować swoją postawą Stowarzyszenie.

§ 13

1.    Na potwierdzenie statusu członka Stowarzyszenia Zarząd wydaje odpowiednią legitymację.
2.    Wzory legitymacji dla poszczególnych kategorii członków ustala Zarząd.

§ 14

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wypadek:
a)    dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Zarządowi, przy czym prawo do wystąpienia ze Stowarzyszenia nie jest w żaden sposób ograniczone;
b)    śmierci członka, a w przypadku osób prawnych - w razie utraty osobowości prawnej;
c)    wykluczenia ze Stowarzyszenia na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2.    Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a)    nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami za trzy okresy składkowe;
b)    działania na szkodę Stowarzyszenia;
c)    istotnego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia;
d)    popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia lub godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
3.    Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu w ciągu jednego miesiąca od doręczenia pisemnej uchwały o wykluczeniu. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje decyzję w tym przedmiocie podczas najbliższych obrad, a jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.
4.    W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a) i b) Zarząd dokonuje skreślenia z listy członków bezzwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przyczyny ustania członkostwa.

Rozdział IV ? Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
a)    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b)    Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ?Zarządem?,
c)    Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ? organ kontroli wewnętrznej, zwany dalej ?Komisją?.

§ 17

1.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a)    określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
b)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji;
c)    udzielanie, na wniosek Komisji, absolutorium Zarządowi;
d)    podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu;
e)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji;
f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
g) podejmowanie uchwał w sprawie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 5.000,00 zł;
h) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia lub zeń wykluczenia.
3.    W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a)    z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni;
b)    z głosem doradczym ? członkowie wspierający i honorowi.
4.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku.
6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji lub co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty doręczenia tego wniosku.
7.    O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
8.    Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący wybierany spośród członków Stowarzyszenia.
9.    Członkowie zwyczajni mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić regulamin obrad określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad.
11.    Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 18

1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2.    Do zadań Zarządu należą:
a)    organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
b)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
c)    przedstawianie corocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
d)    zarządzanie majątkiem i opracowywanie budżetu Stowarzyszenia;
e)    podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań o wartości nie przekraczającej 5.000,00 zł;
f)    ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz dokonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Stowarzyszenia;
g)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
h)    przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających;
i)    wykluczanie ze Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków.
3.    Zarząd składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu) wybieranych na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
4.    Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą w każdej chwili zostać odwołani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
5.    W przypadku odwołania członka Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia niezwłocznie powołuje na jego miejsce nowego członka, chyba że postanowi, że Zarząd działać będzie w składzie pomniejszonym, nie mniejszym jednak niż 3 członków.
6.    W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu z powodu innego niż odwołanie, Zarząd w pomniejszonym składzie, a jeśli nie jest to możliwe, to Komisja, niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu powołania nowego członka Zarządu lub podjęcia uchwały o działaniu Zarządu w składzie pomniejszonym, nie mniejszym jednak niż 3 członków.
7.    Zarząd corocznie, podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawia roczne sprawozdanie z działalności.
8.    Nieudzielenie członkowi Zarządu absolutorium jest równoznaczne z jego odwołaniem.
9.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić Regulamin Zarządu.

§ 19

1.    Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja.
2.    Do zadań Komisji należy sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i Zarządu.
3.    Komisja ma prawo do:
a)    żądanie od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
b)    występowania do Zarządu i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;
c)    występowania do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie i proponowany porządek obrad;
d)    zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie miesiąca od doręczenia wniosku przez Komisję lub uprawnioną grupę członków zwyczajnych.
4.    Komisja ma obowiązek:
a)    kontrolowania, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym;
b)    składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
c)    składania wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
5.    Komisja składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków wybieranych na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby należące do Zarządu.
6.    Komisja, jak i jej poszczególni członkowie mogą w każdej chwili zostać odwołani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
7.    W przypadku odwołania członka Komisji, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia niezwłocznie powołuje na jego miejsce nowego członka, chyba że postanowi, że Komisja działać będzie w składzie pomniejszonym, nie mniejszym jednak niż 3 członków.
8.    W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji z powodu innego niż odwołanie, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu powołania nowego członka Komisji lub podjęcia uchwały o działaniu Komisji w składzie pomniejszonym, nie mniejszym jednak niż 3 członków.
9.    Komisja wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
10.     Komisja może uchwalić własny regulamin.

Rozdział V ? Majątek Stowarzyszenia

§ 20

1.    Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a)    składki członkowskie,
b)    darowizny, zapisy i spadki,
c)    dotacje,
d)    dochody z własnej działalności,
e)    dochody z majątku Stowarzyszenia,
f)    ofiarność publiczna.
2.    Składki członkowskie wpłacane są 4 razy do roku w wysokości i według zasad ustalonych przez Zarząd.
3.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy co najmniej dwóch (2) członków Zarządu.

Rozdział VI ? Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 21

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.

§ 22

1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków zwyczajnych.
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Poprawiony: poniedziałek, 05 września 2011 12:35
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: hosting reseller yearly cheap hosting services Valid XHTML and CSS.